Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 22, Ekes konvents

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.
Tehnika
Kaļķa-līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums.Pakāpjveida arhitektoniska detaļa virs Nišas. Ornaments "Auss skrimstala" vai Rolverks. Siena dalīta taisnstūros ar stilizētiem liliju ziediņiem stūros. Melnbalts kolorīts. Moresku stils ietekmējis.
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gs.sākums
Saglabātība
Atsegts fragments virs nišas. Restaurēts (Bokmanis)
Literatūra
1. Lēvalde D.Rīga, Skārņu iela 22. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, - Rīga, AIG, 1999 2. Strupule V. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos. 16.-18.gs. maģistra darbs, - Rīga, 2003 2.Strupule V. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arh. un māksla Rīgā. Idejas un objekti. Rīga "Neputns" 2004 41.-57.lpp.